Toddler 1

Từ 18 – 24 tháng tuổi

Toddler 2

Từ 24 – 36 tháng tuổi

Pre – Kindergarten

Từ 3 - 4 Tuổi

Kindergarten

Từ 4 – 5 Tuổi

Pre – Primary

Từ 5 – 6 Tuổi